صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت روش برآورد هزینه پولوشرت تریکو (برآورد هزینه خرید)
1400/04/02

روش برآورد هزینه پولوشرت تریکو (برآورد هزینه خرید)

Method of Garments Costing for Knitted Polo Shirt (Buying Costing)

بازارپرداز کارآمد کسی است که بتواند برآورد هزینه هر نوع لباس را به درستی انجام دهد. برآورد هزینه بخش مهمی از بازارپردازی پوشاک است. سود یک سفارش کاملاً به برآورد هزینه آن بستگی دارد. به دلیل اهمیت این موضوع، در این مقاله میخواهیم تا یک روش ساده را برای برآورد هزینه پولوشرت تریکو معرفی نماییم.

جهت برآورد هزینه پولوشرت تریکو چه روشی وجود دارد؟

بازارپرداز همزمان با شروع روند برآورد هزینه پولوشرت تریکو باید موارد زیر را مشخص و تائید کند:

 1. قیمت نخ
 2. هزینه های شستشو و بافندگی
 3. هزینه رنگرزی
 4. هزینه چاپ
 5. هزینه گلدوزی
 6. هزینه ساخت (CM)
 7. هزینه لوازم جانبی
 8. هزینه های بازرگانی
 9. سایر هزینه ها

نکات مهم:

 • دومین وظیفه بازارپرداز، محاسبه مصرف پارچه و هزینه های آن است.
 • معمولاً مصرف پارچه خاکستری محاسبه می گردد.
 • وظیفه سوم بازارپرداز لباس های تریکو این است که تمام هزینه های مورد نیاز برای فرآوری پارچه (هزینه های بافندگی + شستشو + رنگرزی) را به هزینه پارچه خاکستری اضافه کند. پس از این کار هزینه واقعی پارچه به دست می آید.
 • در آخرین مرحله تمامی هزینه های لازم دیگر باید به قیمت واقعی پارچه اضافه شوند تا هزینه کلی یک لباس به دست بیاید.

اکنون با ذکر نمونه ای تمام بحث فوق را توضیح می دهم. امیدوارم برای شما هم مفید باشد.

مثال: 

فرض کنید شرکتی، سفارش تولید 20000 عدد هزینه پولوشرت تریکو را با مشخصات زیر برای شما فرستاده است. حال هزینه های FOB سفارش را حساب کنید.

 1. پارچه 100% پنبه ای کشباف برای قسمت های بدن (بدن + آستین)، هلالی و جیب که GSM آن برابر با 180 است.
 2. پارچه ریب 1×1 برای یقه و سر آستین لباس؛ GSM این پارچه 225 است.
 3. وجود چاپ بر روی قسمت جلوی پیراهن.
 4. داشتن گلدوزی بر روی آستین پیراهن.

برگه اندازه ها به شرح زیر است:

اندازه واقعی (cm)زاپاس (cm)اندازه ها به علاوه زاپاس (cm)
طول بدن67673
طول آستین19625
2/1 عرض سینه53659
طول یقه3838
عرض یقه639
طول سر آستین21425
عرض سر آستین325
طول جیب12315
عرض جیب9312
طول هلالی13316
عرض هلالی8311

راه حل: 

GSM پارچه پنبه ای کشباف = 180 
GSM پارچه ریب 1×1 = 225

آشنایی با قطعات دستگاه پنبه چین (دروگر پنبه)

فرض کنید که:

قیمت هر کیلوگرم نخ = 4 دلار
هزینه های بافندگی و شستشو به ازای هر کیلوگرم = 1.4 دلار
هزینه رنگرزی به ازای هر کیلوگرم = 2 دلار
هزینه چاپ به ازای هر دوجین = 3.5 دلار
هزینه گلدوزی به ازای هر دوجین = 5.5 دلار
هزینه لوازم جانبی به ازای هر دوجین = 1.95 دلار

در ابتدا باید مصرف پارچه سفارش فوق را محاسبه کنیم.

مصرف پارچه

1- مصرف پارچه برای قسمت های بدن (بدن + آستین)

از فرمول زیر برای محاسبه مصرف پارچه قسمت های بدن به ازای هر دوجین استفاده می کنیم:

روش برآورد هزینه پولوشرت تریکو (برآورد هزینه خرید) - لباس, صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک, پوشاک

پس مصرف پارچه برای قسمت های بدن (بدن + آستین)، 2.50 کیلوگرم به ازای دوجین است.

2- مصرف پارچه برای یقه

برای محاسبه مصرف پارچه یقه به ازای دوجین می توان از فرمول زیر استفاده کرد:

روش برآورد هزینه پولوشرت تریکو (برآورد هزینه خرید) - لباس, صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک, پوشاک

پس مصرف پارچه برای یقه، 0.1 کیلوگرم به ازای هر دوجین است.

3- مصرف پارچه برای سر آستین

برای محاسبه مصرف پارچه سر آستین به ازای هر دوجین می توان از فرمول زیر کمک گرفت:

روش برآورد هزینه پولوشرت تریکو (برآورد هزینه خرید) - لباس, صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک, پوشاک

بنابراین مصرف پارچه برای سر آستین، 0.07کیلوگرم به ازای هر دوجین است.

4- مصرف پارچه برای جیب

از فرمول زیر برای محاسبه مصرف پارچه جیب به ازای هر دوجین استفاده می شود:

روش برآورد هزینه پولوشرت تریکو (برآورد هزینه خرید) - لباس, صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک, پوشاک

پس مصرف پارچه برای جیب، 0.04کیلوگرم به ازای هر دوجین است.

5- مصرف پارچه برای هلالی

برای محاسبه مصرف پارچه هلالی به ازای هر دوجین، فرمول زیر به کار گرفته می شود:

روش برآورد هزینه پولوشرت تریکو (برآورد هزینه خرید) - لباس, صنعت نساجی, صنعت لباس, صنعت پوشاک, تولید لباس, تولید پوشاک, پوشاک

پس مصرف پارچه برای هلالی، 0.04کیلوگرم به ازای هر دوجین است.

پس مقدار کل پارچه کشباف پنبه ای برای ساخت این سفارش (به ازای هر دوجین) برابر است با }]مصرف پارچه برای قسمت های بدن (بدن + آستین) + مصرف پارچه برای جیب + مصرف پارچه برای هلالی{ + هدر رفت (10%)[ = }(2.50 + 0.04 + 4) کیلوگرم + 10%{= 2.58 کیلوگرم + 10% = 2.84 کیلوگرم به ازای دوجین.

بنابراین مصرف پارچه خاکستری کشباف پنبه ای به ازای هر دوجین، 2.48 کیلوگرم می شود.

مقدار کل پارچه ریب (1×1) برای ساخت این سفارش (به ازای هر دوجین) برابر است با }(مصرف پارچه برای یقه + مصرف پارچه برای سر آستین) + هدر رفت (10%){ = }(0.1 + 0.07) کیلوگرم + 10%{ = (0.17 کیلوگرم + 10%) = 0.19 کیلوگرم به ازای دوجین.

10 خطر جدی در زمان برداشت پنبه و نحوه جلوگیری از بروز آنها

بنابراین مصرف پارچه خاکستری ریب (1×1) به ازای هر دوجین، 0.19 کیلوگرم می شود.

کل پارچه خاکستری مورد نیاز برای ساخت پیراهن پولو، (2.48 + 0.19) = 3.03 کیلوگرم به ازای دوجین خواهد بود.

از آنجاییکه قیمت هر کیلوگرم نخ، 4 دلار است؛ پس کل هزینه پارچه خاکستری به ازای هر دوجین برابر است با (3.03 کیلوگرم × 4 دلار) = 12.12 دلار.

بنابراین کل هزینه پارچه خاکستری به ازای هر دوجین، 12.12 دلار است.

حال با اضافه کردن تمام هزینه های فرآوری پارچه (هزینه های بافندگی + شستشو + رنگرزی) به هزینه پارچه خاکستری، هزینه واقعی پارچه به دست خواهد آمد. بنابراین

هزینه واقعی پارچه = هزینه کل پارچه خاکستری + }](هزینه بافندگی + هزینه شستشو) + هزینه رنگرزی{ × کل هزینه پارچه خاکستری به ازای دوجین[ = ]12.12 + }(1.4 + 2.0) × 3.03[{ به ازای دوجین = 22.42 دلار به ازای دوجین. پس

 • الف: هزینه واقعی پارچه به ازای دوجین = 22.42 دلار
 • ب: هزینه چاپ به ازای دوجین = 3.5 دلار
 • ج: هزینه گلدوزی به ازای دوجین = 5.50 دلار
 • د: هزینه لوازم جانبی به ازای دوجین = 1.95 دلار
 • ه: هزینه ساخت (CM) به ازای دوجین = 7 دلار
 • و: هزینه تجاری = 0.50 دلار
 • ز: سایر هزینه ها = 0.2 دلار است.

حال با اضافه کردن هزینه های الف، ب، ج، د، ه، و، ز، می توان هزینه FOB لباس را به ازای هر دوجین این سفارش به دست آورد.

هزینه کل FOB به ازای دوجین = (الف + ب + ج + د + ه + و + ز) = (22.42 + 3.50 + 5.50 + 1.95 + 7 + 0.50 + 0.20) = 41.07 دلار به ازای دوجین.

بنابراین کل هزینه FOB این سفارش به ازای دوجین، 41.07 دلار است.

سفارش ها اغلب توسط خانه خرید ارسال می گردند، بنابراین در هزینه های فاکتور برای سفارش باید 20% کمیسیون به آنها افزوده شود. پس در این شرایط هزینه FOB به ازای دوجین برابر است با 41.07 دلار به ازای دوجین + 20% کمیسیون = 49.28 دلار به ازای دوجین.

اکنون هزینه کل FOB برای هر قلم لباس، (49.28 / 12) = 4.11 دلار می شود. پس هزینه FOB  کارخانه برای هر قلم از این سفارش، 4.11 دلار است.

کلام پایانی

اگر مقاله فوق را با دقت خوانده باشید به راحتی می توانید در مصاحبه های شغلی به سوالات زیر پاسخ دهید:

 1. هزینه یک پیراهن پولو چگونه برآورد می شود؟
 2. نحوه برآورد هزینه های یک پیراهن پولو را در یک خانه خرید توضیح دهید؟
 3. روشی را برای برآورد هزینه یک پیراهن پولو ذکر کنید. 
 4. روش محاسبه هزینه های یک پیراهن پولو را در خانه خرید نشان دهید.
 5. قیمت یک پیراهن پولو را به تفکیک توضیح دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *