صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت روند کاری تولید پولوشرت
1400/11/05

روند کاری تولید پولوشرت

Process Flow Chart of Polo Shirt Manufacturing

فلوچارت یا نمودار جریان کار، روال کار را بسیار ساده می کند. ترسیم یک فلوچارت دقیق روند کاری و متابعت از آن در راستای تولید هدفمند پوشاک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تولید پولوشرت نیز از یک فلوچارت کاری پیروی می کند که ما در این مقاله قصد داریم آن را توضیح دهیم. 

فلوچارت ساخت پولوشرت در صنعت پوشاک

برگرداندن چاک جلوی پولوشرت

هلالی کردن

دوخت روکار هلالی

بستن یقه

مطابقت چاک پولوشرت با جلوی آن

اتصال چاک پولوشرت به جلوی آن

دوخت روکار چاک پولوشرت

تا کردن و دوختن چاک پولوشرت

انطباق (قسمت های جلو و عقب پولوشرت) به هم

اتصال سرشانه به نوار سرشانه

دوخت روکار سرشانه

چاک یقه بدون نخ

تا کردن و دوختن یقه به چاک پولوشرت

اتصال یقه به بدنه لباس

نواردوزی یقه

اتصال برچسب اصلی

اتصال سجاف آستین به آستین

دوخت روکار روی یقه

برش و انطباق

اتصال آستین

دوخت روکار 1/16 چاک پولوشرت

تا کردن و دوختن چاک پولوشرت

اتصال برچسب مراقبت

چگونه رنگ لباس را برگردانیم؟

دوخت روکار کادر چاک جلوی پولوشرت

بازرسی از تمامی مراحل گذشته

سجاف دکمه

دوخت درز کناری

دوخت نوار جانبی جناغی

تا کردن و دوختن نوار جانبی

دوخت روکار نوار جانبی

تا کردن و دوختن داخل آستین

دوخت روکار قسمت خارجی آستین

تا کردن و دوختن نوار جانبی

ایجاد سوراخ دکمه

تعیین جای سوراخ دکمه

اتصال دکمه

تمامی مراحل فوق به صورت مختصر در جدول زیر توضیح داده شده اند: 

شمارهفرآیندروند کاری
1برگرداندن چاک جلوی پولوشرتبرگرداندن چاک جلوی پولوشرت با استفاده از دستگاه دوخت تخت (مسطح) انجام می شود.
2هلالی کردنهلالی کردن برعهده دستگاه دوخت تخت است.
3دوخت روکار هلالیدوخت روکار هلالی از طریق دستگاه فلت لاک (Flatlock machine) صورت می گیرد.
4بستن یقهبستن یقه با استفاده از دستگاه دوخت تخت انجام می شود.
5مطابقت چاک پولوشرت با جلوی پولوشرتمطابقت چاک پولوشرت با جلوی پولوشرت روی میز کار انجام می گیرد.
6اتصال چاک پولوشرت به جلوی پولوشرتدستگاه دوخت تخت مسئول اتصال چاک پولوشرت به جلوی پولوشرت است.
7دوخت روکار چاک پولوشرتاز طریق دستگاه دوخت تخت، دوخت روکار چاک پولوشرت انجام می گیرد.
8تا کردن و دوختن چاک پولوشرتتا کردن و دوختن چاک پولوشرت به وسیله دستگاه دوخت تخت انجام می شود.
9انطباق (قسمت های جلو و عقب پولوشرت) به همانطباق (قسمت های جلو و عقب پولوشرت) به هم روی میز کار صورت می پذیرد.
10اتصال سرشانه به نوار سرشانهاتصال سرشانه به نوار سرشانه با استفاده از دستگاه اورلاک (Overlock machine) انجام می گیرد.
11دوخت روکار سرشانهدوخت روکار سرشانه از طریق دستگاه فلت لاک به سرانجام می رسد.
12چاک یقه بدون نخچاک یقه بدون نخ جزء وظایف دستگاه اورلاک می باشد.
13تا کردن و دوختن یقه به چاک جلوی پولوشرتتا کردن و دوختن یقه به چاک جلوی پولوشرت به وسیله دستگاه دوخت تخت انجام می شود.
14اتصال یقه به بدنه لباسدستگاه اورلاک مسئول اتصال یقه به بدنه لباس است.
15نواردوزی یقهنواردوزی یقه با استفاده از دستگاه فلت لاک انجام می پذیرد.
16اتصال برچسب اصلیاتصال برچسب اصلی از طریق دستگاه دوخت تخت انجام می گیرد.
17اتصال سجاف آستین به آستیناتصال سجاف آستین به آستین به وسیله دستگاه اورلاک به سرانجام می رسد.
18دوخت روکار روی یقهدستگاه فلت لاک وظیفه دوخت روکار روی یقه را برعهده دارد.
19برش و انطباقبرش و انطباق بر روی میز کار انجام می گیرد.
20اتصال آستیناتصال آستین با استفاده از دستگاه اورلاک صورت می پذیرد.
21دوخت روکار 1/16 چاک پولوشرتدوخت روکار 1/16 چاک پولوشرت از طریق دستگاه دوخت تخت انجام می گیرد.
22تا کردن و دوختن چاک پولوشرتدستگاه دوخت تخت مسئول تا کردن و دوختن چاک پولوشرت است.
23اتصال برچسب مراقبتاتصال برچسب مراقبت به وسیله دستگاه دوخت تخت انجام می گیرد.
24دوخت روکار کادر چاک جلوی پولوشرتدوخت روکار کادر چاک جلوی پولوشرت با استفاده از دستگاه دوخت تخت انجام می شود.
25بازرسی از تمامی مراحل گذشتهبازرسی تمام مراحل گذشته روی میز کار صورت می پذیرد.
26سجاف دکمهدستگاه دوخت تخت، سجاف دکمه را انجام می دهد.
27دوخت درز کناریدوخت درز کناری به وسیله دستگاه اورلاک انجام می شود.
28دوخت نوار جانبی جناغیدوخت نوار جانبی جناغی از طریق دستگاه دوخت ساده صورت می پذیرد.
29تا کردن و دوختن نوار جانبیتا کردن و دوختن نوار جانبی با استفاده از دستگاه دوخت ساده انجام می شود.
30دوخت روکار نوار جانبیدوخت روکار نوار جانبی جزء وظایف دستگاه دوخت تخت می باشد.
31تا کردن و دوختن داخل آستینتا کردن و دوختن داخل آستین به وسیله دستگاه دوخت تخت انجام می گیرد.
32دوخت روکار قسمت خارجی آستیندستگاه دوخت تخت وظیفه دوخت روکار قسمت خارجی آستین را بر عهده دارد.
33تا کردن و دوختن نوار جانبیتا کردن و دوختن نوار جانبی برعهده دستگاه دوخت تخت است.
34ایجاد سوراخ دکمهسوراخ دکمه با استفاده از دستگاه سوراخ دکمه ایجاد می گردد.
35تعیین جای سوراخ دکمهتعیین جای سوراخ دکمه بر روی میز کار صورت می پذیرد.
36اتصال دکمهاتصال دکمه یکی از وظایف دستگاه اتصال دکمه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *