صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت روش برآورد هزینه پوشاک برای پولوشرت تریکو (هزینه یابی کارخانه)
1400/04/05

روش برآورد هزینه پوشاک برای پولوشرت تریکو (هزینه یابی کارخانه)

Method of Garments Costing for Knitted Polo Shirt (Factory Costing)

برآورد هزینه در بازارپردازی پوشاک امر بسیار مهمی است. امروزه مشاهده می شود که به دلیل اهمیت زیاد این موضوع، برخی از خانه های خرید بخشی تخصصی را فقط به برآورد هزینه لباس اختصاص داده اند. دلیل اصلی این امر برآورد دقیق هزینه های هر سفارش است. برای اینکه بتوان برآورد هزینه را به شیوه ای دقیق انجام داد، باید آنقدر به این روند مسلط بود که بتوان هرگونه مشکلی را بدون تردید و به صورت آنی حل کرد.

برآورد هزینه پوشاک برای پولوشرت تریکو

بازارپرداز لباس های تریکو قبل از شروع روند برآورد هزینه لباس های تریکو باید درباره موارد زیر آگاهی داشته باشد:

 1. قیمت نخ
 2. هزینه های شستشو و بافت
 3. هزینه رنگرزی
 4. هزینه گلدوزی
 5. هزینه چاپ
 6. هزینه لوازم جانبی
 7. هزینه ساخت (CM)
 8. هزینه های بازرگانی
 9. سایر هزینه ها

نکات مهم:

 • وظیفه بعدی بازارپرداز، محاسبه مصرف پارچه و هزینه های آن است.
 • معمولاً مصرف پارچه خاکستری محاسبه می شود.
 • پس از اتمام محاسبه مصرف پارچه خاکستری و برآورد هزینه آن، تمام هزینه های مورد نیاز برای فرآوری پارچه (بافندگی + شستشو + رنگرزی) باید به هزینه پارچه خاکستری اضافه شوند. پس از آن می توان هزینه واقعی پارچه را به دست آورد.
 • سرانجام سایر هزینه های لازم باید به هزینه واقعی پارچه اضافه شوند تا کل هزینه یک لباس به دست آید.

در ادامه مقاله با ذکر مثالی روند برآورد هزینه برای یک پولوشرت تریکو را توضیح می دهیم.

مثال:

فرض کنید خریدار یک شرکت، سفارش تولید 20000 عدد پولوشرت تریکو را با ذکر مشخصات زیر برای شما ارسال کرده است. حال شما هزینه FOB این سفارش را محاسبه کنید.

 1. پارچه 100% پنبه ای کشباف برای قسمت های بدن (بدن + آستین)، هلالی و جیب. GSM این پارچه 170 است.
 2. پارچه ریب 1×1 برای یقه و سر آستین. GSM این پارچه 220 است.
 3. جیب لباس دارای چاپ می باشد.
 4. قسمت پشت لباس حاوی گلدوزی است.

نمودار اندازه های لباس به شرح زیر است:

اندازه واقعی (cm)زاپاس (cm)اندازه ها به علاوه زاپاس (cm)
طول بدن65671
طول آستین18624
2/1 عرض سینه50656
طول یقه3636
عرض یقه7310
طول سر آستین20424
عرض سر آستین325
طول جیب11314
عرض جیب8311
طول هلالی14317
عرض هلالی7310

راه حل:

الیاف کتان جدید برای استفاده در صنایع هوانوردی و خودروسازی

مفروضات مسئله به شرح زیر است:

GSM پارچه برای یک پارچه کشباف پنبه ای = 170
GSM پارچه برای پارچه ریب 1×1 = 220
قیمت هر کیلوگرم نخ = 3.90 دلار
هزینه های بافندگی و شستشو به ازای هر کیلوگرم = 1.5 دلار
هزینه رنگرزی به ازای هر کیلوگرم = 2.1 دلار
هزینه چاپ به ازای هر دوجین = 3.9 دلار
هزینه گلدوزی به ازای هر دوجین = 6 دلار
هزینه لوازم جانبی به ازای هر دوجین = 2 دلار

حال باید مصرف پارچه این سفارش را محاسبه کنیم.

مصرف پارچه 

1- مصرف پارچه برای قسمت های بدن (بدن + آستین)

در اینجا از فرمول زیر برای محاسبه مصرف پارچه به ازای هر دوجین استفاده می کنیم:

مصرف پارچه برای قسمت های بدن به ازای هر دوجین

روش برآورد هزینه پوشاک برای پولوشرت تریکو (هزینه یابی کارخانه) - لباس, صنعت پوشاک, دانش نساجی, پوشاک

پس مصرف پارچه برای قسمت های بدن (بدن + آستین)، 2.17 کیلوگرم به ازای دوجین است.

2- مصرف پارچه برای یقه 

برای محاسبه مصرف پارچه یقه به ازای هر دوجین از فرمول زیر استفاده می گردد:

روش برآورد هزینه پوشاک برای پولوشرت تریکو (هزینه یابی کارخانه) - لباس, صنعت پوشاک, دانش نساجی, پوشاک

پس مصرف پارچه برای یقه، 0.1 کیلوگرم به ازای هر دوجین است.

3- مصرف پارچه برای سر آستین

برای محاسبه مصرف پارچه سر آستین به ازای هر دوجین می توان از فرمول زیر کمک گرفت:

روش برآورد هزینه پوشاک برای پولوشرت تریکو (هزینه یابی کارخانه) - لباس, صنعت پوشاک, دانش نساجی, پوشاک

بنابراین مصرف پارچه برای سر آستین، 0.06کیلوگرم به ازای هر دوجین است.

4- مصرف پارچه برای جیب

از فرمول زیر برای محاسبه مصرف پارچه جیب به ازای هر دوجین استفاده می شود:

روش برآورد هزینه پوشاک برای پولوشرت تریکو (هزینه یابی کارخانه) - لباس, صنعت پوشاک, دانش نساجی, پوشاک

پس مصرف پارچه برای جیب، 0.03کیلوگرم به ازای هر دوجین است.

5- مصرف پارچه برای هلالی

برای محاسبه مصرف پارچه هلالی به ازای هر دوجین، فرمول زیر به کار گرفته می شود:

روش برآورد هزینه پوشاک برای پولوشرت تریکو (هزینه یابی کارخانه) - لباس, صنعت پوشاک, دانش نساجی, پوشاک

پس مصرف پارچه برای هلالی، 0.035کیلوگرم به ازای هر دوجین است.

پس مقدار کل پارچه کشباف پنبه ای برای ساخت این سفارش (به ازای هر دوجین) = {[مصرف پارچه برای قسمت های بدن (بدن + آستین) + مصرف پارچه برای جیب + مصرف پارچه برای هلالی} + هدر رفت (10%)} = {(2.17 + 0.03 + 0.03) کیلوگرم + 10%}= 2.23 کیلوگرم + 10% = 2.45 کیلوگرم به ازای دوجین.

بنابراین مصرف پارچه خاکستری کشباف پنبه ای به ازای هر دوجین، 2.45 کیلوگرم است.

مقدار کل پارچه ریب (1×1) برای ساخت این سفارش (به ازای هر دوجین) = {(مصرف پارچه برای یقه + مصرف پارچه برای سر آستین) + هدر رفت (10%)} = {(0.1 + 0.06) کیلوگرم + 10%} = (0.16 کیلوگرم + 10%) = 0.18 کیلوگرم به ازای دوجین.

دستگاه پنبه پاک کنی و تاریخچه آن

بنابراین مصرف پارچه خاکستری ریب (1×1) به ازای هر دوجین، 0.18 کیلوگرم است.

کل پارچه خاکستری مورد نیاز برای ساخت پولوشرت، (2.45 + 0.18) = 2.63 کیلوگرم به ازای دوجین خواهد بود.

از آنجاییکه قیمت هر کیلوگرم نخ، 3.9 دلار است؛ پس کل هزینه پارچه خاکستری به ازای هر دوجین برابر است با (2.63 کیلوگرم × 3.9 دلار) = 10.26 دلار.

بنابراین کل هزینه پارچه خاکستری به ازای هر دوجین، 10.26 دلار است.

حال با اضافه کردن تمام هزینه های فرآوری پارچه (هزینه های بافندگی + شستشو + رنگرزی) به هزینه پارچه خاکستری، هزینه واقعی پارچه به دست می آید. بنابراین

هزینه واقعی پارچه = [{هزینه کل پارچه خاکستری + (هزینه بافندگی + هزینه شستشو) + هزینه رنگرزی} × کل هزینه پارچه خاکستری به ازای دوجین] = [10.26 + {(1.5 + 2.1) × 2.63}] به ازای دوجین = 19.79 دلار به ازای دوجین. پس

 • الف: هزینه واقعی پارچه به ازای دوجین = 19.73 دلار
 • ب: هزینه چاپ به ازای دوجین = 3.9 دلار
 • ج: هزینه گلدوزی به ازای دوجین = 6 دلار
 • د: هزینه لوازم جانبی به ازای دوجین = 2 دلار
 • ه: هزینه ساخت (CM) به ازای دوجین = 5 دلار
 • و: هزینه تجاری = 0.55 دلار
 • ز: سایر هزینه ها = 0.25 دلار است.

حال با اضافه کردن هزینه های الف، ب، ج، د، ه، و، ز، می توان هزینه FOB لباس را به ازای هر دوجین این سفارش به دست آورد.

هزینه کل FOB به ازای دوجین = (الف + ب + ج + د + ه + و + ز) = (19.73 + 3.9 + 6 + 2 + 5 + 0.55 + 0.25) = 37.43 دلار به ازای دوجین.

بنابراین کل هزینه FOB این سفارش به ازای دوجین، 37.43 دلار است.

چون سفارش ها اغلب از خانه خرید دریافت می شوند، لذا در هزینه های فاکتور باید برای سفارش 8% کمیسیون به آنها افزوده شود. پس در این شرایط هزینه FOB به ازای دوجین برابر است با 37.43 دلار به ازای دوجین + 8% کمیسیون = 40.42 دلار به ازای دوجین.

در برآورد قیمت کارخانه، سود کارخانه (در اینجا 10%) باید به هزینه FOB به ازای دوجین اضافه شود. بنابراین هزینه کل FOB به ازای دوجین به علاوه درصد سود، (40.42 + 10%) = 44.46 دلار است.

در این حالت هزینه کل FOB برای هر قلم لباس، (44.46 / 12) = 3.71 دلار می شود. پس هزینهFOB  کارخانه برای هر قلم از این سفارش، 3.71 دلار است.

کلام پایانی

اگر این مقاله را با دقت خوانده باشید، می توانید به راحتی به سوالات زیر در مصاحبه های شغلی پاسخ دهید:

 1. روش برآورد هزینه برای یک پولوشرت تریکو را توضیح دهید.
 2. برآورد هزینه برای یک پولوشرت چگونه است؟
 3. روش هزینه گذاری یک پولوشرت تریکو را ذکر کنید.
 4. هزینه یک پیراهن تریکو چگونه محاسبه می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *