صفحه اصلی صــنعت و تجـــارت سیستم محاسبه وزن قابل پرداخت در حمل و نقل هوایی برای صادرات – واردات پوشاک
1400/02/23

سیستم محاسبه وزن قابل پرداخت در حمل و نقل هوایی برای صادرات – واردات پوشاک

Air Freight Charge Calculation System for Garments Import-Export

معمولاً هزینه عوارض در حمل و نقل هوایی پوشاک، کاملاً به وزن ناخالص یا وزن واقعی و وزن محموله بستگی دارد. اگر وزن ناخالص یا واقعی بالاتر از وزن محموله باشد، در این صورت هزینه عوارض براساس وزن ناخالص تعیین می شود. اما اگر وزن محموله از وزن ناخالص بیشتر باشد، هزینه عوارض با توجه به وزن محموله به دست می آید. این بدان معناست که بین دو مقدار وزن ناخالص و وزن محموله هر کدام که بیشتر باشد، هزینه عوارض براساس آن تعیین می گردد.
وزن قابل پرداخت یک نقطه تعادل محسوب می شود که در آن وزن واقعی و وزن محموله در حالت نهایی به تعادل می رسند. اما یک دلیل مهم وجود دارد که چرا هزینه عوارض در حمل و نقل هوایی کاملاً به وزن ناخالص یا وزن واقعی و وزن محموله متکی است.

کافی است یک مثال در این زمینه مطرح کنیم تا همه ابهامات فوق روشن شوند.

فرض کنید شما 500 کیلوگرم پنبه و فرد دیگری 500 کیلوگرم آهن را تحت حمل و نقل هوایی صادر می کند. پنبه صادراتی شما نسبت به آهن فرد دیگر به فضای بیشتری نیاز دارد، اما وزن آنها یکسان است. در این مورد اگر هزینه عوارض حمل و نقل براساس وزن محموله (براساس فضا) تعیین شود، در این صورت شما باید مبلغ بیشتری نسبت به فردیکه مبادرت به صادرات کردن آهن کرده است بپردازید. به همین دلیل است که وزن واقعی یا ناخالص و وزن محموله در هنگام تعیین هزینه عوارض باید در نظر گرفته می شوند و هزینه عوارض براساس هر کدام از آنها که بیشتر باشد تعیین می گردد.

روش رنگ کردن لباس مشکی و بازگرداندن رنگ سیاه

حال در موارد زیر درباره سیستم محاسبه وزن قابل پرداخت در حمل و نقل هوایی صحبت می کنیم:

در ابتدا اندازه بار را با در نظر گرفتن طول، عرض و ارتفاع آن باید پیدا کنید. سپس CBM محموله را با استفاده از فرمول زیر بایستی مشخص نمایید:

CBM بار = طول (متر) × عرض (متر) × ارتفاع (متر)

پس از محاسبه CBM بار، آن را بر 0.006 تقسیم کنید تا وزن محموله به دست بیاید. در این مرحله وزن بار با وزن ناخالص یا واقعی بار مقایسه می گردد؛ هر کدام که بالاتر بود به عنوان وزن قابل پرداخت در نظر گرفته می شود.

حال با ذکر یک مثال تمامی ابهامات فوق را رفع می کنم.

مثال (1): 

فرض کنید که وزن ناخالص یا واقعی بار 200 کیلوگرم است.

  • طول بار = 100 سانتی متر یا 1 متر
  • عرض بار = 100 سانتی متر یا 1 متر
  •  و ارتفاع بار = 100 سانتی متر یا 1 متر است.

حال وزن قابل پرداخت این محموله هوایی را محاسبه نمایید.

راه حل:

در ابتدا CBM بار را محاسبه می کنیم:

CBM بار = طول (متر) × عرض (متر) × ارتفاع (متر) = (1×1×1) متر مکعب = 1 متر مکعب.

آشنایی با قطعات دستگاه پنبه چین (دروگر پنبه)

حال CBM بار را بر 0.006 تقسیم می نماییم:

وزن محموله = CBM بار برحسب متر مکعب / 0.006 = 1/ 0.006 = 166.67 کیلوگرم.

پس وزن ناخالص یا واقعی بار 200 کیلوگرم و وزن محموله 166.67 کیلوگرم است. بنابراین در میان این دو وزن، وزن ناخالص یا واقعی بیشتر از وزن محموله است. در نتیجه وزن واقعی یا ناخالص محموله به عنوان وزن قابل پرداخت محموله انتخاب می شود.

مثال (2):

فرض کنید که وزن ناخالص یا واقعی یک محموله 140 کیلوگرم است.

  • طول بار = 98 سانتی متر یا 0.98 متر
  • عرض بار = 95 سانتی متر یا 0.95 متر
  • و ارتفاع بار = 96 سانتی متر یا 0.96 متر است.

وزن قابل پرداخت این محموله هوایی را پیدا کنید.

راه حل:

در ابتدا CBM بار را محاسبه می کنیم:

CBM بار = طول (متر) × عرض (متر) × ارتفاع (متر) = (0.98× 0.96× 0.95) متر مکعب = 0.89376 متر مکعب.

حال CBM بار را بر 0.006 تقسیم می نماییم:

وزن محموله = CBM بار برحسب متر مکعب / 0.006 = 0.98376 / 0.006 = 148.96 کیلوگرم.

پس در این محموله وزن ناخالص یا واقعی 140 کیلوگرم و وزن محموله 148.96 کیلوگرم است. در نتیجه وزن محموله بالاتر از وزن واقعی است. بنابراین وزن محموله به عنوان وزن قابل پرداخت این محموله هوایی انتخاب می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *