صفحه اصلی دانشـــنامه اشکالات رایج پارچه و دلایل آن
فروردین ۲۲, ۱۳۹۹

اشکالات رایج پارچه و دلایل آن

اشکالات رایج پارچه و دلایل آن - صنعت نساجی, تولید پارچه, اشکالات منسوجات, اشکالات پارچه

از اشکالات رایج پارچه در طول فرآیند تولید می توان به فشار درز پارچه زیرچاپی، نمای دور، خمیدگی، الگوی گسسته رنگ، بی رنگی، لکه های رنگی، علامت چین خوردگی، تشکیل حلقه در کشباف، خطوط رنگی در چاپ، سوراخ شدگی، بریدگی، گره خوردگی ها، مخلوط شدن نخ ها، لکه دار شدن، خط سوزن، ماسوره باز، سوراخ های پین، فشار وارد شده و غیره اشاره کرد.

اشکالات رایج پارچه و دلایل آن - صنعت نساجی, تولید پارچه, اشکالات منسوجات, اشکالات پارچه
بازرسان اغلب مسئول بررسی پارچه های نهایی هستند که متأسفانه آموزش کافی درباره اشکالات پارچه و دلایل آن را پشت سر نگذاشته اند. البته راه حل نهایی، ارائه مثال ها یا تصاویر واقعی از ایرادات اصلی و جزئی است. این بخش فهرستی از ایرادات و توضیحاتی را ارائه نموده و با بیانی ساده به توضیح قضاوت هایی که در انجام ارزیابی بصری پارچه مورد استفاده قرار می گیرد، می پردازد. مدیر کنترل کیفی این فهرست را در اختیار بازرسان قرار می دهد تا به عنوان ابزاری کاربردی برای رسیدن به تصمیمات یکپارچه بازرسی مورد استفاده قرار دهند.

اشکالات اصلی و جزئی

تعاریف زیر در بازرسی پارچه محوری هستند:

اشکالات رایج پارچه و دلایل آن - صنعت نساجی, تولید پارچه, اشکالات منسوجات, اشکالات پارچهاشکال پارچه به سبب سوراخ

اشکالات رایج پارچه و دلایل آن - صنعت نساجی, تولید پارچه, اشکالات منسوجات, اشکالات پارچهاشکال پارچه به سبب لکه

اشکالات رایج پارچه و دلایل آن - صنعت نساجی, تولید پارچه, اشکالات منسوجات, اشکالات پارچه

اشکال شناور در پارچه

اشکالات رایج پارچه و دلایل آن - صنعت نساجی, تولید پارچه, اشکالات منسوجات, اشکالات پارچه

اشکال نخ پود پارچه

اشکالات رایج پارچه و دلایل آن - صنعت نساجی, تولید پارچه, اشکالات منسوجات, اشکالات پارچه

اشکال نخ تار پارچه

اشکالات رایج پارچه و دلایل آن - صنعت نساجی, تولید پارچه, اشکالات منسوجات, اشکالات پارچه

اشکال دو پودی در پارچه

اشکالات رایج پارچه و دلایل آن - صنعت نساجی, تولید پارچه, اشکالات منسوجات, اشکالات پارچه

اشکال گره چند سر در پارچه

اشکالات رایج پارچه و دلایل آن - صنعت نساجی, تولید پارچه, اشکالات منسوجات, اشکالات پارچه

اشکال تراکم ناکافی پود در پارچه

اشکالات رایج پارچه و دلایل آن - صنعت نساجی, تولید پارچه, اشکالات منسوجات, اشکالات پارچه

اشکال تراکم ناکافی تار در پارچه

اشکالات رایج پارچه و دلایل آن - صنعت نساجی, تولید پارچه, اشکالات منسوجات, اشکالات پارچه

اشکال پود شکسته در پارچه

اشکالات رایج پارچه و دلایل آن - صنعت نساجی, تولید پارچه, اشکالات منسوجات, اشکالات پارچه

اشکال تار پار شده در پارچه

اشکال اصلی

اگر ایراد و اشکالی بر روی محصول نهایی آشکار باشد، منجر به “دسته دوم” قلمداد کردن آن محصول می شود (دسته دوم بودن یعنی پارچه با اشکالات آشکار که بر سلامتی یا سرویس دهی محصول تاثیر می گذارد).

اشکالات جزئی

اشکال و ایرادی هستند که باعث نمی شود محصول دسته دوم قلمداد شود، چون شدت یا مکان آنها کمتر است. هنگام بررسی قطعه ای از محصول پیش از برش، لازم است تا ایرادات مشکوک را ارزیابی کنیم، زیرا بازرس نمی داند که این ایراد در کجای محصول رخ خواهند داد.

نمایش اشکالات پارچه

اشکال پارچه به سبب سوراخ

اشکال پارچه به سبب لکه

اشکال شناور در پارچه

اشکال نخ پود پارچه

اشکال نخ تار پارچه

اشکال دو پودی در پارچه

اشکال گره چند سر در پارچه

اشکال تراکم ناکافی پود در پارچه

اشکال تراکم ناکافی تار در پارچه

اشکال پود شکسته در پارچه

اشکال تار پار شده در پارچه

اصطلاحات مربوط به ایراد و اشکالات

 

اشکال علتشدت
انحراف موربوضعیتی که در آن تارهای پُرکننده، مربعی حاوی نخ های تار بر روی پارچه بافته شده یا مسیرهایی به حالت مربعی با خطوط ویل بر روی کشباف نیستند.اصلی یا جزئی
فشار درز پارچه زیرچاپیپارچه زیرچاپی اغلب برای چاپ کردن بر روی پارچه پشتی (کوسن) مورد استفاده قرار می گیرد. اگر درز متصل کننده ای در پارچه زیرچاپی وجود دارد، فشاری بر پارچه چاپ شده وارد خواهد شد.اصلی
Barreدر کشباف دایره ای اتفاق می افتد و ناشی از قرار دادن نخ در دستگاه است. پارچه دارای رگه های افقی به نظر می رسد.معمولاً اصلی
نمای دورنمای دور اغلب ناشی از قرار دادن غیر عمد سوزن به صورت نامناسب است. معمولاً دو کوک دارای انحراف به صورت پهلو به پهلو ایجاد می شوند.با توجه به شدت، می تواند اصلی یا جزئی باشد.
علامت گره (کورک)وقتی نخ نیم تاب یا قطعه اضافی نخ در پارچه بافته می شود، با ابزار گره گیری اغلب از بین می رود. این حالت معمولاً ناحیه بازی در پارچه باقی می گذارد.اصلی
چین خوردگیمعمولاً ناشی از اتمام کار است. نخ های پر کننده بافته شده در قوسی در امتداد عرض پارچه قرار می گیرند. بر روی پارچه های راه راه یا الگوها ضروری است، اما بر روی پارچه های با رنگ جامد لازم نیستند.اصلی یا جزئی
الگوی رنگ شکسته شدهمعمولاً ناشی از خارج شدن نخ از قالب خود است.اصلی
رنگ پریدگینتیجه رفتن رنگ زیر مخزن دستگاه چاپ است.اصلی
لکه های رنگیلکه های رنگی به این خاطر است که رنگ در طول چاپ، لکه دار می شود.اصلی یا جزئی
علامت چین خوردگیمتفاوت از نوار چین خوردگی است، طوری که این نوار در کل توپ (رول) پارچه نمایان می شود. نوار چین خوردگی زمانی نمایان می شود که چین خوردگی ها ناشی از تاخوردگی پارچه در فرآیند اتمام کار باشند. اغلب در این شرایط تغییر رنگ (بی رنگی) یک مسئله است.اصلی
نوار چین خوردگیدر کشباف های لوله ای شکل رخ می دهد. ناشی از عبور پارچه چین خورده از غلتک های فشارنده در فرآیند رنگ آمیزی است و بستگی به محصول دارد.معمولاً اصلی
ایجاد حلقه در کشبافایجاد حلقه در کشباف ناشی از سوزن نامناسب یا ظاهر شدن اهرم بالابرنده به صورت سوراخ یا حلقه های نامشخص است.اصلی
پود رها شدهناشی از مکانیزم جایگذاری تار پُرکننده بر روی ماشین بافندگی بدون ماکو است و به نگه داشتن نخ پرکننده ارتباطی ندارد. این مسئله باعث می شود تا نخ پرکننده بدون تنش بافته شود. این نخ پرکننده، گره خورده دیده می  شود و نقاطی دچار تار پارگی خواهند شد.اصلی
تار کشیده شده و سفت در پارچهناشی از تنش بیش از حد دستگاه بافندگی است که به تدریج توسط برخی از محدودیت های غیرنرمال اعمال می شود. وقتی محدودیت برداشته می شود، غلتک اضافی در پارچه بافته می شود و نخ های تار معمولاً از هم گسسته می گردند.اصلی
نوار رنگی در چاپناشی از تیغه آسیب دیده یا تیغه ای است که به خوبی تمیز نشده باشد. معمولاً نوار طولانی تا زمانی که اپراتور متوجه مشکل شود، ایجاد می شود.اصلی
تار پارگیناشی از گسستگی نخ بوده و دستگاه بافندگی با همان نخ به کار خود ادامه می دهد. پارگی اصلی ناشی از تکه اضافی نخ پرکننده است که توسط ماکو داخل پارچه قرار می گیرد. این ایراد در حاشیه پارچه خود را نشان می دهد.معمولاً اصلی
سوراخسوراخ های پارچه ناشی از شکستگی سوزن هستند.اصلی
پیچاندنناشی از قطعه اضافه نخ پرکننده است که دور از پارچه توسط ماکو پیچانده می شود. این ایراد در حاشیه پارچه نمایان خواهد شد.اصلی یا جزئی
گرهگره ها ناشی از گره خوردگی حلقه های نخ به یکدیگر است.معمولاً جزئی
نخ از بین رفتهدر کشباف دایره ای اتفاق می افتد. ناشی از نخ تاری است که از تغذیه نخ خارج شده و دستگاه به کار خود ادامه می دهد.اصلی
پر کردن مخلوطناشی از ماسوره نخ سبک یا مخلوط الیاف متفاوت است که در پرکنندگی از آن استفاده می شود. به صورت تغییر سایه متمایز ظاهر خواهند شد.اصلی
نخ ترکیب شدهنخ ترکیب شده، مخلوطی متفاوت از الیاف است که در قالب تار استفاده شده و منجر به نوار در پارچه می شود.معمولاً اصلی
لکه دار شدنلکه ها زمانی نمایان می شوند که رنگ ها به صورت غیریکسان در طول چاپ استفاده شوند.اصلی یا جزئی
خط سوزنخط سوزن ناشی از شکستن سوزن است که باعث ایجاد مسیرهای انحرافی در خط عمودی می گردد.اصلی یا جزئی
ماسوره آزادماسوره آزاد ناشی از سیم خمیده ماسوره است که باعث می شود تا نخ تار جدا نگه داشته شود و بر نخ پر کننده فشار آورد.اصلی
سوراخ های پینسوراخ های پین در امتداد حاشیه پارچه ناشی از پین هایی هستند که پارچه را نگه می دارند و در عین حال در طول قالب پردازش می شوند. زمانی این ایراد اصلی است که سوراخ های پین به بدنه پارچه آنقدری بسط یابند که در محصول نهایی نمایان شوند.اصلی
خاموش شدنزمانی این اتفاق می افتد که تمام یا برخی از نخ های روی کشباف دایره ای نتواند کار خود را به درستی انجام دهد. یا پارچه از دستگاه خارج می شود یا طرح نهایی منحرف یا نامناسب خواهد بود.اصلی
علامت توقف ماشین چاپرنگ یا جوهر در عرض پارچه به خاطر توقف ماشین چاپ، می ریزد و لکه ایجاد می کند.
چاپ خارج از تعمیرناشی از غلتک های چاپ است که به درستی هماهنگ نمی شوند. این امر منجر می شود تا رنگ های مختلف طراحی در موقعیت مناسب چاپ نشوند.
حاشیه پارچه چروک شدهمعمولاً ناشی از انبساط حاشیه پارچه در مرحله نهایی یا دوخت غیریکسان در فرآیند آب رفتن پارچه است.اصلی
رانررانر ناشی از سوزن شکسته شده است. رانر به صورت خط عمودی ظاهر می شود. اکثر ماشین ها دارای ابزار متوقف کننده هستند تا هنگام شکستن سوزن، دستگاه متوقف شود.اصلی یا جزئی
جمع شدگی پارچهمعمولاً ناشی از سر اسپری معیوب بوده و منجر به دوخت ناهمسان می شود. پارچه هنگامی که روی میز برش قرار می گیرد، جمع شدگی دارد. شناسایی این حالت در هنگام بررسی ماشین با پارچه ای که تحت تنش غلتنده می باشد، دشوار است.اصلی یا جزئی
کوچک شدنناشی از تا خوردن یا چروک شدن پارچه هنگام عبور از ماشین است.اصلی
انحراف داشتناشاره به شرایطی دارد که در آن نخ های پُرکننده، مربعی حاوی نخ های تار بر روی پارچه بافته شده یا مسیرهایی به حالت مربعی با خطوط ویل بر روی کشباف نیستند. زمانی این اتفاق می افتد که پارچه به صورت عمود تا خط بافت منقبض شود و به امتداد خط پارچه مربوط نیست.
نخ نیم تاباشاره به نقاط سنگین یا کلفت در نخ یا نخ اضافی دارد که در طول فرآیند چرخش به دستگاه داده شده است. نخ نیم تاب و سایر ناسازگاری ها در پارچه هایی که بر روی ماکو تولید می شوند، رایج است.اصلی یا جزئی
پاره شدن تعداد زیادی نخ تار چلهناشی از تعداد نخ های تار گسیخته شده ای است که تعمیر شده اند.اصلی
پود کثیف در پارچهپود کثیف در پارچه به نقاط روغنی کثیف روی تار یا نخ های پُر کننده، یا نخ بسته بندی شده، اطلاق می شود.می تواند اصلی یا جزئی باشد
علامت توقفزمانی رخ می دهد که ماکو متوقف شود یا نخ تحت فشار کشیده گردد. وقتی ماکو دوباره شروع به حرکت می کند، پارچه به صورت خمیده دوخته می شود.می تواند اصلی یا جزئی باشد
نخ اضافیزمانی که تار نخ پاره می شود یا تار نخ شل باقی می ماند، به صورت نامنظم به ناحیه ای دیگر می رود.
نقطه نازکاغلب ناشی از پارگی نخ پرکننده است، در این وضعیت ماکو به فعالیت خود ادامه می دهد تا وقتی که اپراتور متوجه مشکل شود.اصلی
لکه پارچه در اثر سقوط قطرات آبمعمولاً به خاطر این است که پارچه قبل از خشک شدن مدت زمان زیادی مرطوب باقی می ماند. رنگ به صورت نامشخص به نقاط دیگر نفوذ می کند.اصلی
پرزدهی (کرکی شدن)اشاره به شکل گیری توپ های کوچک بر سطح پارچه های کشباف دارد. پرزدهی زمانی رخ می دهد که نخ نرم در مقابل خودش دچار مالیدگی شود و منجر به ایجاد الیاف درهم می شود، در این حالت نمای پاره و ناهمسانی را ایجاد می کند.

 

منبعTextileSchool

بیشتر بدانید

می خواهید مطالب مشابه این را در ایمیل خود داشته باشید؟

جدیدترین و جذاب ترین مطالب صنعت نساجی را در ایمیل خود دریافت کنید.

نگران نباشید، ما اسپم ارسال نمی کنیم...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این مطلب را از دست ندهید

چرایی تامین منابع پایدار از هندوستان

تولید پایدار د…